Trygghet

I Örebro ska alla känna sig trygga, oavsett plats och tid på dygnet. Idag finns omfattande problem med bland annat bilbränder, öppen narkotikahandel och annan brottslighet i delar av staden. Enligt Brottsförebyggande rådet är Örebro ett av de län där flest människor känner sig otrygga ute på kvällarna. Så vill vi moderater inte ha det.

Kommunen kan inte bara hoppas på att polisen löser problemet, utan måste ta sitt ansvar i det trygghetsskapande arbetet och ge dem sitt stöd i det brottsförebyggande, men även det beivrande, arbetet. Vi vill att kommunen utökar sitt samarbete med polisen och anlitar särskilda så kallade dolda väktare som kan hjälpa dem att förebygga brott och gripa gärningsmän.

Socialtjänsten behöver ha snabb och kontinuerlig kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare till unga brottslingar för att tidigt komma åt olämpligt beteende och ge dem stöd att bryta destruktiva mönster. Idag faller arbetet med unga brottslingar ofta mellan stolarna när polisens ansvar för dem tar slut. Vi vill ge socialtjänsten ökade resurser så att den kan samverka med polisen på ett bättre och mer effektivt sätt.

Att få röra sig fritt, arbeta och studera, samt välja sin partner är rättigheter som ska gälla alla i Sverige och Örebro, oavsett kulturell bakgrund. Idag är hedersrelaterat våld och förtryck ett utbrett kulturellt problem som drabbar framför allt flickor och kvinnor, men även pojkar och män. Mörkertalet befaras vara stort eftersom rädsla och social kontroll leder till att få vågar anmäla. Vi vill intensifiera kommunens samarbete med polisen, sjukvården och olika hjälp- och stödorganisationer för att tillsammans bekämpa det hedersrelaterade våldet. Även hbtq-personers särskilda utsatthet behöver uppmärksammas som en del i detta arbete.

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Tyvärr kan hemmet vara en hotfull plats, i synnerhet för kvinnor och barn. Vi vill bredda kommunens insatser för de som är fast i destruktiva relationer. En person som ber om hjälp att lämna en relation där det förekommer våld, hot och trakasserier ska få den hjälpen omgående.

Det är viktigt att kommunen aktivt identifierar och åtgärdar områden som upplevs som otrygga av örebroarna. För att få insikt i vilka områden som medborgarna upplever som otrygga vill vi att kommunen genomför regelbundna trygghetsvandringar i staden på kvällar och nätter. Tillsammans med polisen ska politiker, tjänstemän och inbjudna frivilliga ur allmänheten nattvandra i delar av staden för att granska dem ur ett trygghetsperspektiv.

Narkotikateam

Antalet ungdomar som kommer i kontakt med, och missbrukar, olika slags narkotika i Örebro ökar. I varje nionde klass har minst en elev tagit narkotika, och var tionde gymnasieelev har provat droger. Varje barn har rätt att växa upp i ett drogfritt Örebro. Vi vill satsa 40 miljoner kronor på tydligare och snabbare insatser för att stärka hela åtgärdskedjan så att inget barn eller ungdom med missbruksproblem ska falla mellan stolarna.

Vi vill inrätta ett Narkotikateam som inom 30 minuter ska agera när någon påträffas med narkotika. En åtgärdskedja ska starta och arbetet leds av en sambandscentral.

Läs mer om våra förslag för ett drogfritt Örebro här.

Budget 2022 Framtidens Örebro