Stadsplanering och trafik

Örebro är en kommun med ett unikt läge, mitt i Sverige. Den är ett logistiskt nav för både person- och godstransporter, och attraherar såväl inhemska som utländska turister. Vi moderater vill fortsätta att utveckla Örebro med fokus på både hårda värden som infrastruktur, men även mjuka värden som natur och kultur.

Stadsplaneringen ska utgå ifrån tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikslag, både för de som bor i staden och för de som åker in för att arbeta, handla eller besöka någon. Många örebroare bor utanför stadskärnan och är beroende av att kunna ta sig fram med bil. I en stor kommun som Örebro är det dessutom viktigt att utryckningsfordon och blåljuspersonal kan ta sig fram snabbt och enkelt.

Idag prioriteras ombyggnationer av stadsgatorna framför nödvändig upprustning av vägar och broar utanför stadskärnan. Det slösar skattepengar, sätter landsbygden på undantag och försvårar för människor att bo och driva företag i runt om i Örebro. Därför vill vi, vid behov, även rusta upp och laga befintliga vägar och broar utanför centrum.

Idag saknar Örebro en bra ringled runt stadskärnan. Det leder till stor trafikbelastning på gatorna inne i staden, med köer och utsläpp som följd. Vi vill bygga en ringled runt staden, som förbinder områdena utanför stadskärnan med varandra och avlastar trafiken inne i staden. För att skapa en bättre trafikrytm vill vi att alla busshållplatser har bussfickor. Det ökar säkerheten och framkomligheten på gatorna. Vi vill även ta bort alla farthinder på stadens genomfartsleder.

Det är viktigt att offentliga miljöer och bostadsområden är trygga, oavsett tid på dygnet. Åtgärder som belysning, renhållning och grönområden ska planeras med syfte att skapa maximal trygghet för örebroarna. Vi vill att trasig belysning ska åtgärdas inom ett dygn från att felanmälan kommit in till kommunen. Detsamma ska gälla sanering av klotter och skadegörelse.

Det ska finnas en bredd av olika boendealternativ runt om i Örebro. Idag finns en brist på större tomter för exempelvis villor. Vi vill därför att kommunen tillhandahåller fler större villatomter.

För att Örebro ska behålla sin unika attraktionskraft som mellansvenskt nav vill vi utveckla de regionala och internationella kommunikationerna. Vi vill verka för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo, med hållplats i Örebro, och för en fortsatt utveckling av väginfrastrukturen. Samt att vi vill ha en attraktiv flygplats som erbjuder den service som behövs för företag och turister.

Budget 2022 Framtidens Örebro