Sociala insatser

Örebro behöver fler socialsekreterare. För att bättre kunna konkurrera med andra aktörer vill vi att kommunen införa ett särskilt program med karriärtjänster för socialsekreterare, som innebär att socialförvaltningen anställer socionomer på ett tvåårigt kontrakt. Under dessa två år kommer de att arbeta som socialsekreterare inom förvaltningens ansvarsområden och samtidigt studera på Örebro universitet i en 25-procentig studietakt. Socionomerna i programmet ska arbeta under handledning av erfarna socialsekreterare och få ersättning utifrån en lönetrappa. Efter två år ska de få en möjlighet att ta ut en magisterexamen i socialt arbete. På så sätt får de möjlighet att både lönearbeta, skaffa arbetslivserfarenhet och ta ut en examen samtidigt som kommunen ökar sin attraktivitet som arbetsgivare.

Att få röra sig fritt, arbeta och studera, samt välja sin partner är rättigheter som ska gälla alla i Örebro, oavsett kulturell bakgrund. Idag är hedersrelaterat våld och förtryck ett utbrett kulturellt problem som drabbar framför allt flickor och kvinnor, men även pojkar och män. Mörkertalet befaras vara stort eftersom rädsla och social kontroll leder till att få vågar anmäla. Vi vill intensifiera samarbetet med polisen, sjukvården och olika hjälp- och stödorganisationer för att tillsammans bekämpa det hedersrelaterade våldet. Även hbtq-personers särskilda utsatthet behöver uppmärksammas som en del i detta arbete.

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Tyvärr kan hemmet vara en hotfull plats, i synnerhet för kvinnor och barn. Vi vill att personer som ber om hjälp att lämna en destruktiv relation där det förekommer våld, hot och trakasserier ska få den hjälpen omgående.

Bättre tillgänglighet

En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att leva ett fullvärdigt liv. En viktig del i kommunens tillgänglighetsarbetet är utbudet av ledsagarservice. Örebro är en av de kommuner i landet som begränsar ledsagarservice till att enbart gälla innanför kommungränsen. Medborgare med ledsagarservice får idag ingen hjälp att resa till platser som ligger utanför kommunen, oavsett avstånd och färdsätt. Det begränsar många människors rörlighet. Vi vill att kommunen medger ledsagning även till platser som ligger i andra kommuner.

Moderaterna vill

  • Införa ett program med karriärtjänster för socialsekreterare
  • Att personer med ledsagarservice även ska få hjälp att resa till platser utanför kommunen
  • Ha särskilt fokus på att bekämpa hedersrelaterat våld- och förtryck, samt förtryck av hbtq-personer
  • Erbjuda personer i destruktiva relationer hjälp inom 24 timmar

 

Läs mer om detta i vår budget.

Läs Moderaternas handlingsprogram för Örebro kommun.