Sociala insatser

Örebro behöver fler socialsekreterare. För att bättre kunna konkurrera med andra aktörer vill vi att kommunen införa ett särskilt program med karriärtjänster för socialsekreterare, som innebär att socialförvaltningen anställer socionomer på ett tvåårigt kontrakt. Under dessa två år kommer de att arbeta som socialsekreterare inom förvaltningens ansvarsområden och samtidigt studera på Örebro universitet i en 25-procentig studietakt. Socionomerna i programmet ska arbeta under handledning av erfarna socialsekreterare och få ersättning utifrån en lönetrappa. Efter två år ska de få en möjlighet att ta ut en magisterexamen i socialt arbete. På så sätt får de möjlighet att både lönearbeta, skaffa arbetslivserfarenhet och ta ut en examen samtidigt som kommunen ökar sin attraktivitet som arbetsgivare.

Att få röra sig fritt, arbeta och studera, samt välja sin partner är rättigheter som ska gälla alla i Örebro, oavsett kulturell bakgrund. Idag är hedersrelaterat våld och förtryck ett utbrett kulturellt problem som drabbar framför allt flickor och kvinnor, men även pojkar och män. Mörkertalet befaras vara stort eftersom rädsla och social kontroll leder till att få vågar anmäla. Vi vill intensifiera samarbetet med polisen, sjukvården och olika hjälp- och stödorganisationer för att tillsammans bekämpa det hedersrelaterade våldet. Även hbtq-personers särskilda utsatthet behöver uppmärksammas som en del i detta arbete.

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Tyvärr kan hemmet vara en hotfull plats, i synnerhet för kvinnor och barn. Vi vill att personer som ber om hjälp att lämna en destruktiv relation där det förekommer våld, hot och trakasserier ska få den hjälpen omgående.

Narkotikateam

Att testa narkotika innebär en risk för att fastna i ett beroende och på sikt börja missbruka allt tyngre droger, utveckla psykiska problem, hamna i ekonomiska besvär och i ett långvarigt socialt utanförskap. Därför är det av yttersta vikt att samhället reagerar kraftfullt och bestämt mot det växande narkotikamissbruket. Vi vill införa en sambandscentralen som ska leda ett särskilt narkotikateam.

Narkotikateamet ska vara en operativ insatsenhet bestående av socialsekreterare, fältassistenter, kuratorer och väktare som arbetar uppsökande runt om i kommunen, dygnet runt. Teamet ska göra särskilda insatser på skolor, fritidsgårdar och offentliga platser för att få kontakt med ungdomar som missbrukar narkotika, informera deras föräldrar och vidta omedelbara åtgärder. Narkotikateamet ska ta ansvar för hela åtgärdskedjan, från första kontakt, för att säkerställa att inget barn eller ungdom med missbruksproblematik ska falla mellan stolarna.

Narkotikateamets arbete ska bestå av tre faser:

  • Akut. Uppsökande verksamhet. Första kontakt med ungdomar ute i fält.
  • Kortsiktigt. Överlämning till föräldrar, polis och/eller Mini-Maria för att snabbt få bort ungdomen från den destruktiva missbruksmiljön och sätta in första åtgärder.
  • Långsiktigt. Uppföljning av den sociala situationen runt ungdomen genom samordning av socialtjänstens insatser, kontakt med Beroendecentrum eller Barn- och ungdomspsykiatrin, avstämning med föräldrar och skolans kuratorer.

Budget 2022 Framtidens Örebro