Skola

Skolans uppgift är att tillsammans med föräldrar och samhället i övrigt förbereda barn och ungdomar på det vuxna livet. Den ska stärka deras självkänsla, vänja dem vid ansvar och lära ut både sakkunskap och analysförmåga inför framtiden. Kunskapsuppdraget ska genomsyra allt som görs i Örebros skolor. Alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential i en trygg och inspirerande skolmiljö. Skolan ska också kunna ge särskilt stöd till elever som av olika skäl behöver det. Det är inte turen som ska avgöra hur bra det går för ett barn i skolan.

För oss moderater är det självklart att familjerna ska ha inflytande över barnens utbildning och kunna välja, och välja bort, vilken skola barnen går i. Vi värnar det fria skolvalet och accepterar ingen inskränkning av denna grundläggande medborgerliga rättighet. Tvärtom så vill vi utveckla den vidare här i Örebro genom att införa så kallat aktivt skolval, för att säkerställa att varje elev och förälder eller vårdnadshavare väljer vilken skola som bäst motsvarar de egna behoven och önskemålen.

Skolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Idag brottas skolorna med otydliga målsättningar och delmål som stjäl tid från undervisningen. Vi vill ha färre men mer konkreta mål som fokuserar på elevernas kunskaper. Vi vill även att alla elever erbjuds hjälp med att göra sina läxor i skolan, och att de som är i behov av extra undervisning garanteras möjlighet att gå i lovskola under samtliga skollov.

För att eleverna ska klara kunskapsmålen måste de mötas av skickliga lärare som har tid för planering, kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vi vill att lärarna ska kunna fokusera på undervisning istället för administration, som i största mån ska kunna hanteras av annan personal. Vi vill även att kommunen möter den statliga höjningen av lärarnas löner med en egen lönesatsning, för att ytterligare uppvärdera lärarnas hårda arbete.

Elever presterar bäst i en lugn och trygg skolmiljö. Vi vill att det ska råda nolltolerans mot alla former av mobbning och kränkande behandling i Örebros förskolor och skolor. Åtgärder måste snabbt sättas in där det förekommer stökiga lektioner, bråk i korridorerna, obehöriga ungdomar och vuxna på skolområdet, rån och andra våldsamheter mot både lärare och elever. Lärare och annan personal ska känna rektors och huvudmans stöd i att upprätthålla ordning och reda på lektioner och i skolan. Skolan ska ta omedelbart ta kontakt med föräldrar till elever som har disciplinära problem och försöka lösa dessa tillsammans.

Elever som mår bra presterar bättre. Vi vill införa en timmes organiserad fysisk aktivitet per dag i grundskolan. Vi vill även att skolorna jobbar proaktivt med elevernas psykiska hälsa och erbjuder samtal med sjuksköterskor, kuratorer och annan lämplig personal. Skollunchen är en viktig del av skoldagen och ska ätas i lugn och ro i en trevlig miljö. Vi vill därför att skollunchen är schemalagd i skolår F-6.

Moderaterna vill

 • Införa aktivt skolval
 • Att alla elever ska uppnå som lägst godkända betyg
 • Ha tydliga målsättningar med fokus på elevernas kunskap
 • Att alla elever erbjuds hjälp med läxläsning i skolan
 • Garantera lovskola till att elever som behöver det
 • Flytta ansvaret för administration från lärarna till annan personal
 • Vidareutveckla rektorernas ledarskapskompetens
 • Höja lärarnas löner med kommunala pengar
 • Ha nolltolerans mot alla former av mobbning och kränkande behandling på Örebros skolor
 • Ge lärare och annan personal stöd i att upprätthålla ordning på skolan
 • Införa en timmes fysisk aktivitet i grundskolan
 • Att lunchen i skolår F-6 ska vara schemalagd

 

Budget 2022 Framtidens Örebro