Miljö och klimat

Människan är beroende av sin omvärld. Vi kan inte leva utan luft, mat, vatten och energi från solen. En sund och hållbar miljö är förutsättningen för all välfärd. Därför är det viktigt att Örebro kommun tar ansvar för miljön inom de egna verksamheterna och de områden som kommunen har rådighet över.

Kommunens huvuduppgift är att förse örebroarna med skola, äldreomsorg och sociala insatser. Det är viktigt att miljö- och klimatarbetet aldrig tillåts inverka menligt på kommunens välfärdsinsatser, för då motarbetar kommunen sig själv.

Det är viktigt att miljöstyrmedel i form av avgifter och regler är rättvisa och rimliga. Kommunen ska främja medborgarnas och företagens klimatengagemang som ett komplement till de egna åtgärderna genom att göra det enkelt för människor att leva på ett sätt som inte påverkar miljön och klimatet alltför negativt, och genom att ställa ambitiösa, men rimliga, miljö- och klimatkrav vid upphandlingen av varor och tjänster.

Fokus i Moderaternas lokala klimatarbete ligger på att minska kommunens faktiska utsläpp, inte dölja dem bakom till exempel försäljning av vindkraft. Kommun ska ha en teknikneutral inställning till klimatvänlig energiproduktion, och handla upp den på marknaden. Vi vill inte att kommunen producerar egen vindkraft och på så sätt binder upp sig vid en typ av teknik, som dessutom orsakar stora ekonomiska förluster för örebroarna.

Vårt mål är att all el och allt bränsle i Örebro kommuns verksamheter ska på överskådlig sikt komma från antingen förnybara källor eller kärnkraft.

Vi har tillsammans med Liberalerna tagit fram en klimatstrategi för Örebro kommun. Vi vill att åtgärderna i den implementeras så snabbt som möjligt och därefter följs upp regelbundet för att säkerställa att de har önskad effekt. Strategin ska revideras löpande utifrån resultatrapporter, forskning och omvärldsläge.

Vi vill att klimat- och miljöaspekter beaktas i samtliga kommunala verksamheter, men särskilt i stadsplaneringen. Vid all nybyggnation ska hänsyn tas till såväl bil- som cykel- och gångtrafikens förutsättningar, samt hur kollektivtrafiken i området kan förbättras. I den mån det är kostnadseffektivt ska byggmaterial och -metoder med låg klimat- och miljöpåverkan användas.

I kommunens miljö- och klimatarbete bör även beredskap inför effekterna av klimatförändringarna ingå. Det handlar om sådant som kort- och långsiktig vattenförsörjning vid torka, brandbekämpningsresurser och inventering av grönområden för att kunna tillhandahålla foder till lantbrukarna vid torka.

 

Budget 2022 Framtidens Örebro

Mer läsning:

Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi.