Landsbygd

Visste du att närmare en fjärdedel av Örebros invånare bor utanför tätorten? Det är en betydande del av kommunens befolkning.

Landsbygden lockar människor av olika skäl – närheten till naturen, möjligheten att bedriva lantbruk och bo på ett annat sätt än inne i staden. Det tycker vi moderater är bra. Örebro kommun är mer än bara city.

Idag lägger kommunen skattemedel på att utveckla centrala Örebro för att öka stadens attraktionskraft. Det sker delvis på bekostnad av de örebroare som lever och arbetar på landsbygden, som har fått finna sig i eftersatta vägar och broar, och mer begränsad tillgång till samhällsservice av olika slag.

För att det ska vara rimligt för människor att bo i mindre tätorter och på landsbygden krävs framför allt två saker: goda företagsvillkor och tillräckliga samhällstjänster. Människor som väljer att bo utanför centrala Örebro behöver ha tillgång till såväl skolor som vård och omsorg. Det ska vara smidigt för örebroarna att driva företag som bensinstationer och affärer. Vi moderater vill därför se till att vägarna är säkra och framkomliga i hela kommunen, bygga ut trafik- och IT-infrastrukturen på landsbygden och fördela vägunderhållet mer rättvist i kommunen. Dessutom vill vi se över kollektivtrafiken och verka för goda pendlingsmöjligheter både till och från centrala Örebro.

Örebro kommuns engagemang i Hjälmarens vattenförbund är viktigt för kommunen och ska vara aktivt. Hjälmaren med sitt djur- och naturliv är en stor tillgång för kommunen som inte nyttjas på ett optimalt sätt. Hjälmaren och dess närområde innehåller naturreservat, fritid- och yrkesfiske, båtliv samt bad- och rekreationsmöjligheter. Moderaterna vill se utveckling av sjönära boenden så att det blir tillgängligt för fler. Underhållet av sjön och dess farleder ska skötas efter den vattendom som anvisar vilken vattennivå Hjälmaren ska ha under året. 

 

Budget 2022 Framtidens Örebro