Kultur och fritid

Ett rikt kulturliv ger staden liv och skapar ett mervärde för örebroarna, samtidigt som det attraherar besökare vilket genererar intäkter till såväl kommunen som näringslivet. Vi moderater vill att kommunen främjar ett aktivt kultur- och föreningsliv, men utan att göra det beroende av bidragsfinansiering. Kulturinstitutionerna spelar en viktig roll i detta.

Örebro kommun tillämpar idag enprocentsprincipen, som innebär att en procent av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnationer av lokaler och byggnader avsedda för offentlig verksamhet ska gå till konstnärlig utsmyckning. Det är en fyrkantig princip som behöver moderniseras. Vi vill därför se över hur skattemedel till offentlig konst kan fördelas på ett mer ändamålsenligt sätt, där verksamheternas behov i högre utsträckning får styra investeringarna i olika typer av konstnärlig gestaltning.

Fritid

Kommunen kan främja en meningsfull fritid genom att se till att det finns arenor och miljöer där örebroarna kan ägna sig åt olika typer av idrotter. Idag är Örebros kommunala badhus i stort behov av en upprustning. Vi vill se över möjligheterna att bygga en ny bassäng med tävlingsmått, alternativt renovera de befintliga baden så att de håller en hög standard.

Kommunen har ett antal idrottslokaler runt om i Örebro som inte nyttjas optimalt. Vi vill kartlägga alla dessa utrymmen och se till så att fler föreningar och klubbar får information om möjligheterna att låna eller hyra dem för sin verksamhet. Vi vill även inventera spontanidrottsytorna runt om i kommunen och se om det finns behov av fler.

Det är viktig att skattemedel fördelas rättvist så att både flickor och pojkar får likvärdiga förutsättningar för sin idrottsutövning. Vi vill därför inventera tillgången till kommunens idrottslokaler utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Idag är systemet med ekonomiska bidrag till föreningarna krångligt. Vi vill se över det och bland annat minska antalet olika bidrag som går att söka och samordna de olika utbetalningarna från Kultur-, Fritids- och Landsbygdsnämnderna. Det skulle göra systemet mer överskådligt för föreningarna och lättare att kontrollera för kommunen. Vi vill även utvärdera fördelningen av ekonomiskt stöd utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Budget 2022 Framtidens Örebro