Jobb

En egen försörjning ger människor makt över sina egna liv och är den grund på vilken välfärden vilar. När människor arbetar och bidrar med en del av sin inkomst till det offentliga genom skatt kan samhället stå starkt i både goda och hårda tider. Det är varje arbetsför örebroares ansvar att försörja sig själv och sin familj, antingen genom anställning eller eget företag. Moderaternas mål är att varje örebroare som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till.

Arbetsmarknaden är idag tydligt tudelad. Arbetsgivare har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft samtidigt som det finns ett lågt utbud av arbetstillfällen för personer utan specifika kvalifikationer. Medan arbetslösheten är förhållandevis låg bland inrikes födda med eftergymnasial utbildning är den desto högre, och strukturell, bland personer med kort utbildning, en eller flera funktionsnedsättningar, eller utomeuropeisk bakgrund. För att Örebro ska klara av att upprätthålla välfärden behöver kommunen rikta in sina arbetsmarknadsåtgärder på de som står långt från arbetsmarknaden.

För att fler örebroare ska komma i arbete måste kommunen ställa tydliga krav på de som får försörjningsstöd.  Det ska alltid vara en tillfällig åtgärd för att klara nödvändiga utgifter. Varje person som får försörjningsstöd ska vara skyldig att se till att skaffa sig en egen försörjning så snabbt som möjligt. Vi vill att kommunens handläggning av ansökningar om försörjningsstöd ska vara snabb och säker, så att personerna skyndsamt kan få hjälp med att söka efter ett nytt arbete.

Varje arbetssökande behöver individuell hjälp utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill därför att kommunen tillhandahåller individanpassad arbetsförmedlingshjälp och erbjuder olika typer av stöd på vägen till ett eget jobb, till exempel arbetsplatsbesök, föreläsningar, samhällsinriktade studiebesök och möten med personer som lyckats ta sig från försörjningsstöd till en egen inkomst.