Integration

Örebro har tagit emot många nya invånare som invandrat till Sverige under de senaste åren. Vi moderater har en positiv förväntan på att de både vill och kan bli en del av vårt samhälle, lära sig svenska, acceptera våra traditioner och värderingar, arbeta och betala skatt till vår gemensamma välfärd. På samma sätt som de behöver Sverige, är Örebro beroende av deras arbetsinsatser.

Kommunen behöver dock bli mycket bättre på sitt integrationsarbete. Idag är andelen utrikes födda överrepresenterade i bidragsstatistiken och det finns en risk att det utanförskapet blir strukturellt och långsiktigt.

Det svenska språket är nyckeln för att förstå sitt nya land, och därför måste förutsättningarna finnas för att nyanlända ska lära sig svenska. Vi vill att SFI-utbildningen kvalitetssäkras och blir mycket bättre än idag. Elevernas resultat ska följas upp regelbundet och utvärderas utifrån hur många som blir godkända och hur många som går vidare till annan utbildning eller arbete. Vi vill att nyanlända som får försörjningsstöd samtidigt som de går på SFI ska ha krav på godkända resultat för att inte bli av med sitt försörjningsstöd.

Vi vill bredda antalet utförare för att skapa en mångfald och sund konkurrens i utformningen av SFI-undervisningen. Vi vill även införa en särskild matchningspeng, som betalas ut till utförarna när en av deras SFI-elever går vidare till annan utbildning eller arbete.

Nyanlända behöver förstå hur det svenska samhället fungerar och vilka sociala koder som styr arbetslivet. Vi vill därför införa obligatorisk samhällskunskap för nyanlända som en integrerad del av den ordinarie SFI-undervisningen.

För att stärka kontakten mellan nyanlända och det svenska samhället vill vi förlägga samtlig kommunal och statlig myndighetsutövning i Örebro som rör nyanlända till ett Svenskt kulturcentrum. Kulturcentrets verksamhet ska vara helt inriktad på integrationsarbete och göra det enkelt för nyanlända att få information om Sverige, olika utbildningar och arbetsmöjligheter. Centret ska vara en fysisk och intellektuell mötesplats där nyanlända kan komma i kontakt med det svenska samhället i form av myndigheter, företag och ideella organisationer.

 

BUDGET 2020 (M)