Äldreomsorg

Trygg i hemmet, trygg i omtanken
Ett åtgärdspaket för en bättre äldreomsorg

Äldreomsorgen i Örebro går på knäna. Kommunen har sämre resultat än rikssnittet avseende trygghet, nöjdhet och personalkontakt. Fler än hälften av Örebros äldre saknar förtroende för kommunens hemtjänst. De som får hemtjänst kan tvingas ta emot i snitt 17 olika personer i sitt hem under en tvåveckorsperiod. Och ingen har väl glömt den fruktansvärda, systematiska vanvården på Elgströmska huset?

Moderaterna vill att alla örebroare ska kunna se fram emot en värdig ålderdom. Att bli äldre innebär en minskad självständighet i samhället och ett ökat behov av stöd från omgivningen. För oss är det viktigt att örebroarna ska vara nöjda med verksamheten, känna att de har inflytande över sin vardag och kunna lita på personalen.

Vi föreslår därför ett antal åtgärder för att reformera hemtjänsten i Örebro

 • Alla utförare ska kunna ta hand om både personen och hemmet. Varje utförare ska kunna erbjuda både omsorg, som hjälp med den personliga hygienen, och service, som hjälp med matlagning och städning. Det skulle innebära att en äldre bara behöver välja en hemtjänstutförare, och därigenom minska antalet olika medarbetare som han eller hon behöver komma i kontakt med. Kvaliteten och kontinuiteten i hemtjänsten skulle dessutom bli bättre, i och med att utförarna skulle få ett helhetsperspektiv på den hjälp deras omsorgstagare behöver.
 • Inför språkkrav i hemtjänsten. Det är självklart att man ska kunna kommunicera med de som kommer till ens hem. All personal i den kommunala äldreomsorgen ska ha tillräckliga språkkunskaper för sina arbetsuppgifter.
 • Kontrollera hemtjänstpersonalen mot polisens belastningsregister. Hemmet ska vara en trygg plats. Man ska kunna lita på att den man släpper in i sitt hem inte är dömd för stöld och andra allvarliga brott. Utdrag ur polisens belastningsregister ska användas som underlag vid nyrekrytering av personal till den kommunala äldreomsorgen.
 • Det ska vara smidigt att välja, och välja bort, hemtjänstutförare. Alla har sina egna behov och önskemål, och hemtjänsten måste ta hänsyn till detta. Är man inte nöjd med sin utförare ska det vara enkelt att byta till en annan. Det ska räcka med att välja en utförare, oavsett vilken typ av hjälp man behöver.
 • Maten ska vara god, näringsrik och varm. En måltid ska vara något att se fram emot. Vissa företag är duktiga på att laga mat, andra har bra lösningar för att kunna köra ut den på ett smidigt och snabbt sätt. För att skapa ett bredare utbud av maträtter och säkerställa att maten är färsk och varm när den kommer fram vill vi upphandla tillagning och leverans separat.
 • Fysisk aktivitet förgyller livet genom hela livet. Dagens seniorer är allt mer aktiva och har allt högre förväntningar på sin vardag. Hemtjänstutförare och äldreboenden ska kunna ansöka om medel ur en särskild kommunal aktivitetsfond för seniorer, för att kunna ordna med utflykter och andra aktiviteter
 • Personalen ska lägga tid på de äldre. Idag försvinner värdefull arbetstid till uppgifter som service av cyklar och bilar. Ansvaret för detta behöver flyttas till en annan del av kommunen så att hemtjänstpersonalen kan fokusera på att ta hand om de äldre.
 • Tydligt ledarskap ger bättre äldreomsorg. En stor del av de problem som finns i den kommunala hemtjänsten idag beror på bristande styrning. Det behövs därför en särskild kompetensutveckling av cheferna inom den kommunala hemvården med särskilt fokus på arbetsledning, målstyrning, samt kvalitets- och ekonomisk uppföljning.
 • Sätt seniorerna i centrum. Alltför ofta sätts de äldre på undantag och flyttas ut i stadens periferi. Vi vill istället bygga ett Seniorkvarter vid Universitetssjukhuset, med närhet till både vackra naturområden och stadens centrum. Där ska Örebros äldre få tillgång till Sveriges modernaste äldreboende, en äldrevårdcentral och olika anpassade aktiviteter.
 • Information om rättigheter och möjligheter. Det kan vara svårt att bena ut vilka olika typer av stödinsatser man som äldre har rätt till. Vi vill därför inrätta ett särskilt seniorombud som ska hjälpa de äldre i kontakten med kommunen och andra myndigheter.

 

Valfriheten är hotad

Socialdemokraterna har tydligt aviserat att de vill begränsa örebroarnas möjlighet att välja hemtjänstutförare. Det är en grundläggande medborgerlig rätt att kunna välja, och välja bort, vem som kommer in i ens hem. En äldre person som får omsorg i hemmet befinner sig i en utsatt situation gentemot utföraren. Valfriheten är ett sätt att jämna ut denna maktbalans. Vi kommer därför att ta strid för örebroarnas rätt att välja sin hemtjänst.

 • Bevara örebroarnas rätt att välja, och välja bort, vem som tar hand om dem när de blir äldre!

 

Både valfrihet och kvalitet är möjligt

Valfrihet och kvalitet är inga motsatsord, tvärtom så kompletterar de varandra väl. Det som krävs är politisk handlingskraft och vilja.

 

Budget 2022 Framtidens Örebro