Vi vill skapa förutsättningar för innanförskap!

Integrationen av människor som kommer till vår stad är ett av våra stora problem. I skolans värld är låga kunskaper i svenska det största problemet för att eleverna ska lyckas. Vi tror på tidiga insatser och välkomnar förslaget, från Liberalerna och Moderaterna, om obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn och barn till nyanlända föräldrar. Meningen är att språkförskolan ska finnas i verksamheten på ordinarie förskolor samt att särskild tid ska avsättas för undervisning i svenska för nyanlända barn.

Vi har otaliga exempel på hur skolan misslyckas med sitt uppdrag. Knappa resurser och brist på kunskaper i att bemöta elever med andra modersmål är några av orsakerna. En annan orsak är att barnen inte tillräckligt tidigt och snabbt får till sig de svenska språket.

I vårt bostadssegregerade Örebro är det svårt för nyanlända barn att få svenska kamrater. När de kommer till skolan är det ofta så att lärarna är de enda de möter som har svenska som modersmål. Detta är dåliga förutsättningar för att lära sig en bra svenska.

Forskningen visar att barn som går i förskolan har en bättre utveckling än barn som enbart får omsorg i hemmet. Samtidigt är en av slutsatserna från en studie på Linköpings universitet att många barn som har ett annat modersmål än svenska inte får möjlighet att lära sig tillräckligt bra svenska i förskolan. Dessa brister i ordförståelse är svåra att hämta igen och får stora konsekvenser för barn att klara skolan.

Två åtgärder är viktiga för att ge alla barn lika förutsättningar att klara skolan. Att stärka det svenska språkets roll i förskolans läroplan och ge alla nyanlända barn rätt till 15 timmars språkförskola per vecka från tre års ålder.

Viktigt i detta är att Skolverket får i uppdrag att ta fram kompetensutvecklingskurser för förskollärare i språkutvecklande arbetssätt riktat mot nyanlända barn.

Vi vill skapa förutsättningar för innanförskap åt alla barn som kommer till vår stad. Därför är det klokt och riktigt med tidiga insatser för att barn ska lära sig svenska.

Maria Haglund (M) Oppositionsråd, Örebro

Karolina Wallström (L) Oppositionsråd, Örebro