Tuffa tider kräver tuffa prioriteringar – Sälj Kulturkvarteret

Moderaterna har under flera års tid påpekat för den politiska ledningen att de behöver göra skarpa insatser för att stärka Örebro kommuns ekonomi. SKL påvisar även de att den gynnsamma ekonomin bromsas in och att skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Örebro kommun ska bedriva sin verksamhet med god ekonomisk hushållning. Då måste vi göra rätt ekonomiska prioriteringar.

Idag visar kommunens nämnder stora minusresultat. Underskotten inom programområdena beräknas för 2019 enligt följande:

Social välfärd -141 MSEK,
Barn och utbildning -37 MSEK,
Samhällsbyggnad -27 MSEK,
Vuxam -5 MSEK,
Kommunstyrelseförvaltningen -19 MSEK.

Totalt har nämnderna för närvarande ett underskott på ca 230 MSEK.

Nu när vi går in i budgetarbetets slutfas är det av yttersta vikt att våga utmana gamla föreställningar. Vi behöver se över vilka uppdrag politiken skapat och göra ett urval. Det i kombination med en genomlysning av kommunens hela organisation är nödvändigt för att få prioriteringarna rätt. Kommunens kärnuppdrag måste återfå fokus vilket innebär att alla behöver ställa om till ett mer ekonomiskt hållbart arbetssätt.

Budgetarbetet är ett intensivt arbete där vi lägger grunden för örebroarnas vardag. Vi presenterar här några prioriteringar inför den fortsatta budgetprocessen.

-Inför ny styrmodell för kommunen, men med mer slimmad politik- och tjänstemannaorganisation.

-Gör översyn över kommunens samtliga verksamheter och tillgångar. Varje verksamhet ska prövas mot kommunens kärnuppdrag och medborgarnas behov.

-Sluta med kostsamma skrytprojekt. Vi anser att Kulturkvarteret från början var ett misslyckande gällande ekonomiska prioriteringar för kommunen. Vi ser gärna att kommunen arbetar för att sälja Kulturkvarteret till en annan aktör för att på så sätt frigöra ekonomiska medel till att stärka kommunens kärnverksamhet. Som följd av detta föreslår vi en utredning kring Kulturskolans förläggning av verksamheten likväl som för biblioteket.