Trygg Skola

Örebros elever är tillbaka i skolan och jag önskar alla välkomna och stort lycka till med det nya läsåret! Jag hoppas innerligt att varje elev, oavsett ålder eller skola, känner sig just välkommen och ser fram emot att ta sig an sina studier.

En förutsättning för det är att skolan känns trygg, att eleven blir väl bemött av personalen som jobbar där och av de klasskamrater man fått sig tilldelad. För även om varje elev kan välja skola så kan de ju inte påverka vem de ska undervisas av eller ha i sin klass.

En grundförutsättning för en skola som klara sitt kunskapsuppdrag är enligt mig och oss Moderater att det råder studiero och är tryggt i skolan. Det måste varje skola, rektor, lärare och övrig personal jobba med varje dag. Hela tiden befästa och jobba med skolans värdegrund, vara tydlig med vad som gäller och direkt reagera när någon bli illa behandlad.

Men i det är det också viktigt att varje elev förstår sitt ansvar och att föräldrar involveras. Därför har vi Moderater föreslagit att ett kontrakt skrivs mellan skola och elev/vårdnadshavare där vi tydliggör vad som är skolans ansvar, elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera. Kontraktet ska ha en tydlig koppling till studiero, trygghet och de ordningsregler som skolan har.

För att lyckas i arbetet med att få en trygg skola måste vi börja tidigt. I positiv anda måste vi redan i förskolan prata värdegrund och sätta gränser för hur man beter sig mot andra människor. Barn ska aldrig behöva acceptera att bli illa behandlade av andra barn eller av vuxna!

I skolans trygghetsarbete ingår att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vet att dessa utstuderade kränkningar förekommer i Örebro och då måste skolan ta sitt ansvar för att upptäcka och hjälpa! Här behöver kunskapen bland skolans personal öka och diskussioner med elever måste ske för att synliggöra och stävja hedersrelaterat förtryck. Vi Moderater vill att det på varje skola ska finnas en plan för vem som gör vad för att hjälpa när en elev blir utsatt.

I arbetet med en trygg skola ingår att se till att knarket hålls borta från våra elever och skolor. Så fort vi upptäcker att en elev har kommit i kontakt med droger ska snabba åtgärder sättas in. Här har socialtjänsten det största ansvaret i det Narkotikateam som vi Moderater har föreslagit men skola och polis måste hjälpa till. Det är i skolan som kommunen kan göra sitt största brottsförebyggande arbete med att se till att skolbarn inte hamnar i de kriminella gäng som orsakar dödsskjutningar, prostitution och drogförsäljning på våra gator.

En trygg skola blir dock först möjlig när eleverna möts av struktur samt skickliga och väl förbereda lärare. Vi måste se till att ge varje lärare förutsättning att förbereda, genomföra och efterarbeta sina lektioner.

Den 11 september är det val. Vi Moderater går till val på att Örebros skolor ska ha fokus på sitt kunskapsuppdrag och nolltolerans mot mobbning, kränkningar och våld. Vi vill ge varje barn, elev och ungdom en bra start i livet och möjlighet att uppfylla sina drömmar.

Maria Haglund (M) Oppositionsråd Örebro