Politisk arbetsro i kristid

Sverige och Örebro står inför en uppgift som inte liknar något vi sett i modern tid. För bara några månader sen kunde vi inte ens föreställa oss vilka utmaningar Covid-19 skulle medföra. Osäkerheten kring smittspridningen och dess effekter är fortfarande stor men trots det krävs det att vi politiker tar ansvar och fattar kloka beslut. Dessa skapar stor uppmärksamhet och synliggörs nu i allt större omfattning. Det handlar både om beslut som tagits tidigare, men också sådana som nu behöver tas i ett läge där kommunens ekonomi börjar bli mer ansträngd än vad den någonsin har varit. Nu behövs politiskt ledarskap från oss alla som visar på sammanhållning och trovärdighet.

Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i en allvarlig kris och allt talar för att den kommer att bli långdragen. Idag är den stora utmaningen för oss beslutande politiker att skapa goda förutsättningar för en långsiktig uthållighet i kärnuppdraget. Våra äldre behöver omsorg och vård som minimerar risken att bli allvarligt sjuk, våra barn och ungdomar måste fortfarande tillgodogöra sig en kvalitativ utbildning och örebroare som behöver hjälp och bistånd måste få det. Dessutom måste vatten och avlopp fungera likväl som kommunens vägar och gator. För många politiker i Örebro blir detta en svår omställning, särskilt med tanke på att det under en lång tid funnits politiker i beslutande ställning som gärna gett ”allt till alla”.

Även örebroarens vardag kommer påverkas och det krävs politiker som med respekt och i konstruktiva samtal med medborgare kan lösa problem och prioritera på bästa sätt. Du som läser detta har nämligen också ett ansvar att klara krisens påverkan på samhället, förutom att tvätta händerna och hålla avstånd.

Det är nu som det blir svårt. Vad ska värnas? Vi moderater har den senaste tiden förhandlat med de styrande partierna och särskilt med socialdemokraterna. Vi har diskuterat om hur vi kan skapa arbetsro för den kommunala organisationen i tider av kris, samt om hur vi kan biträda Örebros näringsliv för att rädda jobben i Örebro. Nu är det viktigt att vi kan hitta konstruktiva vägar framåt. Det innebär en frånvaro av tuffa oppositionsyttringar till förmån för en samlad och blocköverskridande politik. Men, avsikten får inte missförstås. Det kommer ett läge då oppositionen, som sig bör, går tillbaka till att öppet kritisera de styrande. Demokrati måste nämligen få synas även om vi för tillfället lägger meningsskiljaktigheter åt sidan eller hanterar dem i konstruktiva förhandlingar.

Som ett resultat av detta har kommunen bestämt att hela budgetprocessen ska förskjutas till hösten. Orsaken är att vi behöver skapa oss en uppfattning om smittspridningens påverkan på kommunen samt de ekonomiska prognoser som ligger till grund för budgeten. Vi moderater inser allvaret och är beredda att fatta nödvändiga beslut.

Vi anser att samtliga investeringar behöver ses över. Det är viktigt av två skäl. Det ena är att vi behöver fokusera investeringspengar till kärnuppdraget, det andra är att det lokala näringslivet behöver jobb. Förhandlingen kommer att handla om vilken investeringsnivå vi ska lägga oss på och hur mycket politiskt mod det finns för att våga prioritera. De styrande har tidigare envisats med att driva fram stora och dyra projekt på skattebetalarnas bekostnad. Nu behöver de tänka om. Huruvida det kommer att bli möjligt återstår att se men vi moderater står starka i vår övertygelse att örebroarnas pengar ska förvaltas väl och prioriteras rätt.

Anders Åhrlin (M)

Kommunalråd och gruppledare för Moderaterna i Örebro kommun