Nolltolerans mot narkotika

Antalet ungdomar som kommer i kontakt med, och missbrukar, olika slags narkotika i Örebro ökar. I varje nionde klass har minst en elev tagit narkotika, och var tionde gymnasieelev har provat droger. Det är oacceptabelt. Missbruket kan ske både i skolorna och i andra sociala sammanhang där ungdomar träffas och umgås. I vissa bostadsområden kan langningen ske helt öppet mitt på dagen.

Att testa narkotika innebär en risk för att fastna i ett beroende och på sikt börja missbruka allt tyngre droger, hamna i ekonomiska besvär och i ett långvarigt socialt utanförskap. Därför är det av yttersta vikt att samhället reagerar kraftfullt och bestämt mot det växande narkotikamissbruket bland unga. I förlängningen handlar det också om att göra Örebro tryggare genom att eliminera de kriminella gängens inkomstkälla och på så sätt börja slå undan deras bas här i Örebro.

Idag saknar socialtjänsten tillräckliga resurser för att kunna göra alla de insatser som krävs. Socialjouren arbetar endast med akuta insatser och är inte tillgänglig dygnet runt. Kommunens samordning med polisen och regionen är otydlig. Det finns därför en omfattande risk att ungdomar i missbruk faller mellan stolarna, vilket kan leda till stora personliga tragedier.

Vi satsar 40 miljoner kronor för att stärka hela åtgärdskedjan, så att rätt insatser kan göras på rätt plats och i rätt tid.

Trygghetscentral

Idag arbetar kommunen med trygghetsfrågor på olika fronter, och det riskerar att bli spretigt och otydligt. Vi vill inrätta en särskild sambandscentral som ska ansvara för ledning och samordning av alla kommunens trygghetsinsatser, till exempel väktare, kameraövervakning, fältassistenter med mera.

Trygghetscentralen ska samla information från polisen, regionen, socialjouren, kommunens säkerhetsavdelning, kommunens väktare och ordningsvakter, skolorna och frivilligorganisationer för att skapa sig en så uttömmande och aktuell bild av situationen i Örebro som möjligt. Den ska ge löpande lägesbilder till Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete och Brottsförebyggande rådet. Trygghetscentralen ska även ha ett särskilt ansvar för att leda Narkotikateamets arbete i fält.

Narkotikateam

Narkotikateamet ska vara en operativ insatsenhet bestående av bland annat socialsekreterare, fältassistenter, kuratorer och väktare som arbetar uppsökande runt om i kommunen, vid behov dygnet runt. Teamet ska göra särskilda insatser på skolor, fritidsgårdar och offentliga platser för att få kontakt med ungdomar som missbrukar narkotika, informera deras föräldrar och vidta omedelbara åtgärder. Vi vill att teamet ska ha en insatstid på maximalt 30 minuter i akuta fall.

Narkotikateamets arbete ska bestå av tre delar:

1. Akuta insatser. Första kontakt med påverkade ungdomar ute i fält. Överlämning till föräldrar, polis och/eller Mini-Maria för att snabbt få bort ungdomen från den destruktiva missbruksmiljön och sätta in första åtgärder.

2. Uppsökande verksamhet. På skolor, fritidsgårdar, offentliga platser och samtal med föräldrar.

3. Information. Utbildningsinsatser gentemot bland annat lärare, fritidspersonal, frivilligorganisationer och föräldrar.

Narkotikateamet ska arbeta utifrån den information det får av Trygghetscentralen och kunna anpassa sina insatser. Teamet ska även rapportera tillbaka till Trygghetscentralen, och ha möjlighet att snabbt kontakta polisen om de upptäcker att det pågår ett brott. Narkotikateamet ska kunna biträda polisen på plats, men även ta över efter att polisens arbete är avslutat.

Stärkt socialtjänst

Socialtjänstens arbete med ungdomar i narkotikamissbruk innebär tung myndighetsutövning som har stora konsekvenser i unga människors liv. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att det arbetet ska vara noggrant, effektivt och rättssäkert. Socialtjänsten ska kunna agera med kraftfulla åtgärder dygnet runt, alla dagar om året, även i situationer som inte bedöms som akuta. Socialtjänsten ska ta vid efter Narkotikateamets första åtgärder och följa upp vidare insatser för ungdomen. En ungdom som kontaktar kommunen för att få hjälp med sin missbruksproblematik ska kunna få en besöks- eller samtalstid inom 24 timmar. Socialjouren ska ha öppet dygnet runt.

Det är viktigt att socialtjänsten följer upp den sociala situationen runt ungdomen genom samordning av kommunens olika insatser, kontakt med polisen, Beroendecentrum och/eller Barn- och ungdomspsykiatrin, avstämning med föräldrar och skolans kuratorer. Vi vill att socialtjänsten ska kunna ta ansvar för hela åtgärdskedjan för att säkerställa att inget barn eller ungdom med missbruksproblematik ska falla mellan stolarna.

Finansiering

Vi satsar 40 miljoner kronor per år för att få ett drogfritt Örebro. Pengarna ska gå till:

  • Narkotikateam med max 30 min insatstid
  • Trygghetscentral
  • Fler socialsekreterare
  • Socialjouren ska ha öppet dygnet runt
  • Ungdomar ska få hjälp inom 24 timmar

 

Varje barn har rätt att växa upp i ett drogfritt Örebro. Det är dags nu.

Läs mer om våra förslag för ett drogfritt Örebro.