Leder Kom-jobben till jobb?

Kom-jobb är en kommunal arbetsmarknadsinsats med syfte att hjälpa arbetslösa att gå vidare till jobb eller studier. Idag saknas en tillförlitlig utvärdering av insatserna för att kunna se om de ger önskad effekt genom att förbättra den enskildes förutsättningar att få en anställning eller studieplats efter avslutad insats.

–  Endast en tredjedel av Kom-jobben verkar leda till en anställning, säger Christopher Rydaeus (M), 2:e vice ordförande för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Örebro ligger under rikssnittet. Det här är kommunens största arbetsmarknadsinsats och vi vet inte ens om den fungerar.

Den utvärdering som finns utgår ifrån olika intervjuer och utgör inte ett tillräckligt bra underlag för en analys av insatsernas kostnadseffektivitet. Därför har Moderaterna på dagens sammanträde med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lämnat in ett ledamotsinitiativ om att utvärdera Kom-jobbens effektivitet.

Att de som kan arbeta också gör det är grunden för att det svenska välfärdssamhället ska bestå, och därför är det viktigt att kommunens arbetsmarknadsinsatser är riktade och effektiva för att hjälpa så många som möjligt att komma i egen försörjning.

– När människor har ett jobb stärks både de som enskilda och samhället, förklarar Christopher Rydaeus (M).