Kommunen behöver säkerställa kontrollen

Under sommaren har det rapporterats i media hur Socialdemokraterna brustit i kontroller och upp-följning på ett vård- och omsorgsboende i kommunen. Örebromoderaterna och Liberalerna anser att det finns ett stort behov av en handlingskraftig kommunledning som säkerställer att de boende får den vård och omsorg som förväntas att levereras.

– Örebro kommun har ett stort ansvar för alla sina medborgare. Detta ansvar är oavsett om äldreomsorgen bedrivs kommunalt eller privat, säger Johanna Reimfelt (L). Den senaste rapporteringen kring äldreboende gör att flera förbättringar i kommunens ruti-ner behöver göras för att missförhållanden och brister ska kunna uppmärksammas. Politiken behöver förbättra sin insyn, något som detta förslag kommer bidra till.

Örebroarna ska vara trygga med att ansvarig nämnd har kontroll på verksamhet. Information om eventuella brister eller oegentligheter ska inte kunna gå obemärkt förbi.

– Kommunen har ett tillsynsansvar och nu kommer vi med förslag på hur hela nämnden ska få större insyn och därmed reagera fortare om missförhållanden förekommer, sä-ger Emelie Jaxell (M). På så vis kan boende i högre utsträckning garanteras god vård vilket borde vara välkommet.

Läs ledamotsinitiativet nedan:

Ledamotsitsiativ -gemensamt med (L) 210902