Ge lärare chans till en karriär

Barnen är vår framtid och målet för oss alla bör vara att varje barn ska gå i en skola med hög kvalitet. För mig innebär hög kvalité i skolan att det finns ett tydligt fokus på kunskap och att skolan klara av att ge varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.

En viktig del i att få en skola som klara sitt kunskapsuppdrag är att det blir så många möten som möjligt mellan elever och skickliga lärare. För att åstadkomma det måste vi agera klokt på såväl kort som lång sikt. Det handlar om kompetensutveckling men också om att läraryrkets attraktivitet måste stärkas.

Fler måste vilja utbilda sig till lärare, fler behöver stanna i läraryrket och lärare som lämnat skolan behöver lockas att återvända. Som kommun har vi inte rådighet i alla delar men vi kan agera i att göra Örebro attraktiv som arbetsgivare. Detta kan lämpligast ske genom att erbjuda en god arbetsmiljö, möjlighet till utveckling och att göra karriär.

Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers resultat. Om detta råder en hög samstämmighet i både internationell och svensk forskning. Exempelvis har John Hattie kommit fram till att lärarens betydelse för att elever ska lyckas är fundamental.

Vi moderater anser att lärare, förskollärare och lärare i fritidshem (fritidspedagoger) har betydelse för våra barns utvecklig och lärande. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare då vi idag har svårt att rekrytera behörig personal i alla dessa yrkesgrupper. Det är viktigt att se till så kompetensen finns inom Örebro kommun att identifiera, behålla och premiera skickliga förskollärare, lärare och lärare i fritidshem. De gör skillnad för våra barn och ska ha betalt för det arbete de utför.

Därför vill vi moderater att karriärtjänster inom förskolan, skolan och fritidshem snarast ska införas i Örebro kommun.

Att kunna premiera skickliga pedagoger och ge dem lön för utfört arbete gör yrket attraktivt. Det skulle göra skillnad när unga människor väljer utbildning, för duktiga medarbetar att vilja jobba kvar och vara en anledning till de som lämnat att komma tillbaka.

Örebros barn och elever är värda skicklig personal i förskolan, skolan och på fritids. Att införa möjligheter för dessa yrkesgrupper att göra karriär är ett steg i rätt riktning.

Maria Haglund