Främja kunskap är skolans viktigaste uppgift

Varje elev har rätt att mötas med respekt, höga förväntningar men också av krav i skolan. Jag hävdar med envishet att just detta är nyckeln och att skolan, om vi gör på rätt sätt, kan lyckas med varje elev. 

För det är allvar nu. Med så många som 284 elever utan gymnasiebehörighet och 425 elever som inte klarar godkänt i alla ämnen i mellanstadiet så måste vi fokusera på kunskap i Örebros skolor! Vi behöver göra mer av det vi vet fungerar och inte förlora oss i att återuppfinna hjulet i nya Örebromodeller. 

Det handlar om att vara tydlig, stötta eleven, se till att föräldrar förstår sin viktiga roll i att deras barn lyckas i skolarbetet men också om att skolan måste kompensera, med fortsatt tro på eleven, där behov finns. 

Det handlar också om att ha ett levande värdegrundsarbete på varje skola och att vuxna på skolan med tydlighet agerar mot mobbning och kränkningar. För att klara sitt kunskapsuppdrag måste skolan var trygg!

För att uppnå detta ska mötet mellan skickliga lärare och elever bli så många som möjligt. Då måste andra yrkesgrupper, som speciallärare, specialpedagoger, elevassistenter, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och även vaktmästare, finnas. Yrkesgrupper som avlastar och stöttar upp så att lärare kan vara just lärare och ägna sin tid till att förbereda, genomföra och utvärdera varje lektion. För jag hör det gång på gång när jag besöker skolor, att lärares tid ska räcka till så mycket mer än undervisning.

Det måste vara bortom all tvivel att det är just kunskapsuppdraget som är det viktiga i skolan. Att eleven lär sig saker och utvecklas så långt det bara går. Det ska tidigt sättas in resurser när en elev riskerar att hamna efter och de som har lätt för sig i skolan ska utmanas i att komma vidare. 

Till detta har vi resurser i Örebro om vi gör på rätt sätt. Om rektorer får förtroendet att fokusera på sitt kunskapsuppdrag, om vi ställer krav på att det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete på varje skola, kompetensutveckling för lärare och om vi rensar bort de uppdrag som inte har med kunskap att göra. 

Örebros elever är värda en skola som har förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Maria Haglund (M) Kommunalråd