En äldreomsorg som ser till våra äldre

Örebro ska vara en trygg kommun för alla att bo i, oavsett skede i livet. Att bli äldre är en del av livets gång och innebär för många en minskad självständighet. Det vilar ett stort ansvar på samhället att ta hand om de som en gång byggt det. Jag och Moderaterna vill att Örebro ska kunna erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg. Så är det inte idag.

Fler än hälften av de äldre känner sig otrygga i kontakten med hemtjänsten eller saknar förtroende för den kommunala hemvården. De anser inte att de får tillräckligt med uppmärksamhet av personalen. I dagsläget är arbetsbelastningen på hemtjänstpersonalen hög, de är stressade och deras fokus ligger på att hinna med alla rutiner snarare än på de äldre och deras behov. Jag och Moderaterna vill därför se över hemtjänstpersonalens arbetssätt för att hitta bättre rutiner med större fokus på de äldres individuella behov.

Även omsättningen på hemtjänstpersonal är idag alldeles för hög. Många väljer att sluta på grund av den tuffa arbetsmiljön. Det skapar en otrygghet hos de äldre som ibland tvingas ta emot fler än en ny, främmande person om dagen i sitt hem. Det är inte acceptabelt, och jag och Moderaterna vill därför begränsa antalet hemtjänstpersonal som de äldre har kontakt med.

Efter ett långt liv ska våra äldre få bästa tänkbara vård. Jag accepterar inget annat.

Anders Åhrlin (M)