80 miljoner kronor till mer kunskap i Örebro

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Moderaterna prioriterar välfärdens kärna. Vårt arbete med att stärka skolan kommer fokusera på reformer för att öka kunskaperna. Vi vill införa mer undervisningstid för alla barn i grundskolan, och att mer tid ska läggas på viktiga baskunskaper som matematik och svenska.

En timme mer per dag 

Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Elever lär sig inte tillräckligt mycket i svensk skola jämfört med andra länder. Varje år är det fler än 18 000 elever som inte når gymnasiebehörighet. Vi vill utöka undervisningstiden i hela grundskolan med en timme mer per dag. Utökningen bör koncentreras till svenska och matematik så att alla lär sig läsa, skriva och räkna. I högstadiet vill vi också utöka undervisningstiden i matematik med en timme mer per vecka.

Skolstart från sex års ålder

För att stärka skolans kunskapsfokus vill Moderaterna införa en tioårig grundskola, där förskoleklassen blir den nya årskurs ett.

Läxhjälp och lovskola

Moderaterna vill Införa obligatorisk läxhjälp i årskurs 4-9 och lovskola i fyra veckor i årskurs 6-9 för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet. För elever i högstadiet kan extra undervisningstid eller läxhjälp vara avgörande för att komma ikapp studierna i något eller några ämnen. Kommunerna ska ha en skyldighet att erbjuda lovskola från årskurs sex för alla som riskerar att halka efter och denna ska vara obligatorisk.  Kommuner och fristående huvudmän ska också vara skyldiga att erbjuda läxhjälp till alla elever i årskurs fyra till nio.

Nolltolerans mot dåliga skolor och kunskapskontrakt

Barn och ungas möjligheter ska aldrig begränsas av varifrån de kommer eller var de bor. Idag finns det skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven.. Det är oacceptabelt. Därför behöver vi mer kunskap i skolan och nolltolerans mot dåliga skolor. Skärpt kvalitetskontroll med skräddarsydda åtgärdspaket till skolor med dåliga resultat och ytterst nedläggning av skolor som inte fungerar, oavsett om de är fristående eller kommunala.

Nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga kunskaper innebär ett stärkt statligt ansvar för dåligt fungerande skolor där staten kan besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola – oavsett huvudman. Skolinspektionens granskningar ska ligga till grund för ett kunskapskontrakt där skolan tillsammans med Skolverket får hjälp att åtgärda bristerna. I de fall skolan inte lyckas genomföra de åtgärder som krävs behövs ett utökat statligt ansvar. Skolor som trots hjälp inte lyckas lyfta resultaten övergår till statligt huvudmannaskap under en övergångsperiod. Det gäller oavsett huvudman. Vid behov läggs skolan ner.

Förskola för dem som behöver det mest 

Forskningen visar att barn som vistats på förskola har en bättre utveckling än barn som enbart får omsorg i hemmet. Förskolans uppgift att lägga grunden inför skolstarten är också viktig för barn som kommer från studieovana hem. Förskolan kan även spela en stor roll för barnens möjligheter att tidigt lära sig svenska. För barn till föräldrar som får försörjningsstöd eller som är långtidsarbetslösa bör rätten till förskola därför utökas till 30 timmar i veckan.

Fler lärarassistenter och fler skickliga lärare i utsatta områden

Såväl OECD som regeringens egna skolkommission pekar på att Sverige sticker ut negativt jämfört med andra länder när det kommer till hur lärarresurserna är fördelade. De skickligaste lärarna jobbar sällan på skolor med stora problem. Vi vill att fler skickliga lärare ska jobba på skolor där problemen är som störst genom att öka antalet karriärlärare på skolor i utanförskapsområden. Det handlar om att fler lärare ska utses till förstelärare med 5 000 kronor i lönepåslag och att även fler lektorer ska kunna anställas.

För att fler lärare ska vilja söka sig till de här skolorna krävs mer än bara högre lön. Arbetsmiljön är av stor betydelse. I utanförskapsområden är behovet av administrativ avlastning ofta särskilt stort. Undervisningen kräver mer tid och det finns fler elever med sociala problem som kräver extra mycket samverkan mellan elevhälsa, föräldrar och myndigheter.  Vi möjliggör för dessa skolor att anställa fler lärarassistenter, utan att det går ut över undervisningen med statlig finansiering av hela lönekostnaden. Stödet riktas till de skolor som behöver det mest. Uppemot fem extra lärarassistenter per skola kan anställas i landets mest utsatta områden. 

Mer kunskap i Örebro

En växande och åldrande befolkning, tillsammans med en integration som inte fungerar, kommer att innebära ökade kostnader för Örebro under åren framöver. Det kommer att krävas stora resurstillskott inom vården, äldreomsorgen och skolan för att kunna utöka verksamheter och samtidigt höja kvaliteten. Nästa mandatperiod vill Moderaterna därför tillföra ytterligare resurser till välfärden för att anställa fler lärare, höja kvaliteten i äldreomsorgen samt förbättra integrationen lokalt. I Örebro vill vi förstärka förskola och skola med minst 80 miljoner kronor varje år.